1ToDrive
Hét uitzendbureau voor vakbekwaam EU-personeel in de Transport & Logistiek.
Lees meer »

Chauffeursinstructie

1. Relatie werknemer/werkgever/opdrachtgever
U als werknemer treedt naar buiten als representant van opdrachtgever en dient daarom motivatie, vakbekwaamheid en een professionele instelling te tonen bij de uitoefening van zijn functie. De positieve beroepshouding dient onder meer te blijken uit rijstijl, parkeergedrag en contact met kanten van de opdrachtgever. U bent verplicht op verzoek van 1ToDrive een verklaring omtrent het gedrag te overleggen.

2. Tijd voor tijd regeling
In voorkomende gevallen waarbij de opdrachtgever van 1ToDrive voor haar personeel in vaste dienst een tijd voor tijd regeling hanteert als bedoeld in de CAO voor het beroepsgoederenvervoer (TLN), zal deze regeling ook gelden voor u als werknemer.

3. Rust- en pauzetijden
U bent verplicht de wettelijke voorgeschreven rusttijden in acht te nemen. Bedoelde rusttijd dient zodanig te worden gepland dat de normale bedrijfsvoering van de opdrachtgever zo min mogelijk wordt belemmerd. De rust- en pauzetijden dienen zo mogelijk samen te vallen met de tijd die men heeft tijdens gedwongen wachttijden bij onder andere veerponten, laad-, los- en grensplaatsen. Op verzoek zullen wij uitgebreide informatie v.w.b. de wettelijke regeling Rij- en Rusttijden  verstrekken. Tevens is het van belang dat indien de rusttijd onderbroken moet worden op last van een daartoe bevoegd gezag u  van deze onderbreking een aantekening maakt. Dit kan ofwel op de achterzijde van tachograaf schijf ofwel op een print van de digitale schijf. U dient de situatie te beschrijven en tevens de opdrachtgever te laten tekenen voor de onderbreking van de rusttijd. Het niet nauwgezet opvolgen van dit voorschrift zal lijden tot disciplinaire maatregelen.

4. Verklaring ter beschikking stelling
Werknemers van 1ToDrive zijn mede verantwoordelijk erop toe te zien dat zij voorafgaand aan de ter beschikking stelling een geldige verklaring ter beschikking stelling krijgen uitgereikt. Tevens dient u deze verklaring tijdens de uitoefening van u werkzaamheden bij u te dragen en op verzoek van een controlerende instantie te overleggen. Na beëindiging van uw werkzaamheden dient de verklaring ter beschikking stelling bij 1ToDrive ingeleverd te worden. 1ToDrive zal niet overgaan tot uitbetaling van reserveringen zolang niet wordt voldaan aan de verplichting de verklaring te retourneren.

5. European Health Insurance Card (EHIC)
Sinds 1-1-2006 is het ook in Nederland mogelijk een Europese gezondheidskaart oftewel een European Health Insurance Card aan te vragen. De EHIC wordt in een aantal andere landen binnen de EEG al langer uitgegeven. Met de EHIC heeft u recht op noodzakelijke medische zorg tijdens een tijdelijk verblijf in het buitenland. De EHIC is alleen geldig in landen die vallen binnen de EER (dit zijn de EU, Noorwegen, IJsland en Lichtenstein) en Zwitserland. De EHIC vervangt het huidige E-111 formulier en heeft als doel de procedure m.b.t. het verkrijgen van medische hulp voor Nederlandse verzekerden in het buitenland en de afwikkeling rondom de verleende hulp voor buitenlandse zorgverleners te vergemakkelijken. 1ToDrive raad internationaal rijdende chauffeurs deze kaart aan te vragen en bij zich te dragen gedurende de werkzaamheden. Op de website http://www.ehic.nl/  treft u meer informatie aan en kunt u een persoonlijke EHIC aanvragen.

 
6. Rijbewijs, chauffeursdiploma en identiteitspapieren
U bent, tijdens de uitoefening van de werkzaamheden, te allen tijd verantwoordelijk voor het bij zich dragen van een geldig rijbewijs, chauffeursdiploma en identiteitsdocument (paspoort of ID-kaart). Indien u in bezit van een ADR certificaat dient u ook deze bij zich te dragen.

7. Tachograaf schijven
U bent verplicht de (analoge) tachograaf schijven van de lopende werkdag en achtentwintig (28) voorgaande kalenderdagen bij u te dragen. In geval van een voertuig uitgerust met een digitale tachograaf dient u, tijdens de uitoefening van de dienst, altijd de zgn. bestuurderskaart bij zich te dragen.
(in geval van gebruik van zowel analoge als digitale tachograaf dient u van beide systemen de bescheiden bij u te dragen). Indien u in bedoelde periode van 28 dagen verlof hebt genoten, dient u een patronaal attest (verlofverklaring) aan te vragen. Als chauffeur bent u te allen tijde verantwoordelijk voor 1) het in voorkomende gevallen aanvragen en bij u dragen van het patronaal attest en 2) erop toe te zien dat de informatie op het patronaal attest juist is ingevuld (gelijk aan het werkelijke verlof).  Opgelegde boetes als gevolg van het niet voldoen aan de vereisten van het gestelde in dit artikel kunnen op werknemer worden verhaald.

8. Schadepreventie
U bent verplicht voor de aanvang van elke rit het voertuig te controleren op aanwezige schades. Indien er schades worden geconstateerd dienen deze direct of bij de eerstvolgende mogelijkheid te worden gemeld aan de planning van de opdrachtgever van 1ToDrive. Tevens dienen tijdens de uitvoering van de dienst ontstane schades op schrift te worden gesteld door het invullen van een schadeformulier. Her schadeformulier dient u zo snel mogelijk in te leveren van de planning van de opdrachtgever van 1ToDrive.

9. Omgang voertuig
U bent verplicht voor de aanvang van de dienst het voertuig te inspecteren op;
 • Olie- en waterpeil
 • Bandenspanning, profieldikte en wielmoeren
 • Verlichting
 • Werking van aanwezige hulpwerktuigen zoals o.m. auto-laadkranen, laadkleppen, pompen, aggregaten, tachografen, navigatiesystemen en boordcomputers
 • Aanwezigheid van benodigde papieren w.o. kentekenbewijs, registratiebewijs aanhanger/oplegger, vergunningen, vignetten, groene kaart, APK bewijs, schadeformulier etc.
 • Aanwezigheid van vrachtpapieren
 • Zekering van aanwezige lading
 • Aftappen luchtdrukketels
 
Voorts dient u zorg te dragen voor het dagelijks onderhoud van het voertuig. Hieronder o.m. begrepen:
 • Het tijdig melden voor olieverversing en doorsmeerbeurten
 • Het schoonhouden van de cabine en voor zover bij de opdrachtgever gebruikelijk het (laten) wassen en schoonhouden van het volledige voertuig
 • Het correct gebruik van tachografen en boordcomputers
10. Telefoneren
U bent, tijdens de uitoefening van uw werkzaamheden, verplicht altijd handsfree te bellen. Wij wijzen u erop dat mobiel telefoneren kostbaar kan zijn. Bij gebruik van een mobiele telefoon van de opdrachtgever dient u alle contacten kort en zakelijk te houden. Privé telefoneren met een mobiele telefoon van de opdrachtgever is nooit toegestaan. Indien u tegen deze regel in wel gebruik maakt van de mobiele telefoon van de opdrachtgever voor privégebruik, zullen de gemaakte kosten op u worden verhaald.

11. Boetes
Boetes voor verkeersovertredingen zoals fout parkeren, door rood licht rijden en snelheidsovertredingen dan wel andere boetes zijn voor rekening en risico van u als werknemer. 1ToDrive zal slechts boetes opgelegd door justitie in verband met overtreding van geldende verkeersregels en verkeerstekens, het rijtijdenbesluit e.d., in voorkomende gevallen, bij u in mindering brengen op uw salarisbetaling. De opgelegde boetes zullen zoveel mogelijk op de kortst mogelijke termijn op uw loon worden ingehouden.

12. Meerijd verbod
Het is u als werknemer, behoudens uitdrukkelijke toestemming van de direct leidinggevende, dan wel een ander bevoegde contactpersoon van de opdrachtgever, te allen tijde, verboden andere personen en/of (huis) dieren te laten meerijden op het voertuig.

13. Alcohol en drugs
Het is u als werknemer, op straffe van ontslag op staande voet, verboden onder invloed van alcohol en/of drugs uw functie uit te oefenen.